Celem działania Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach jest wspieranie wdów i dzieci, osieroconych przez policjantów poległych na służbie. Rodziny poległych policjantów mogą liczyć m.in. na pomoc w trudnych warunkach materialnych i finansowych, w jakich się znalazły, a także na wsparcie edukacji, leczenia i rehabilitacji. Fundacja zachęca do zadeklarowania w tegorocznych zeznaniach podatkowych 1% na cele statutowe.

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach została powołana w 1997 roku przez Komendanta Głównego Policji. Celem statutowym działalności Fundacji jest pomoc wdowom i dzieciom, osieroconym przez policjantów poległych na służbie. Realizacja tych celów następuje w wyniku następujących działań:

- zapomogi materialne i finansowe wdowom i sierotom po poległych Funkcjonariuszach Policji, pozostających w trudnych warunkach materialnych i życiowych,

- stypendia i pomoc materialną związaną z kształceniem i nauką sierot znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

- organizowanie oraz dofinansowanie pobytu dzieci i młodzieży na koloniach i obozach,

- dofinansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji wdów i sierot.

Misje i cele realizowane są dzięki społecznemu zaangażowaniu wielu osób. Członkowie Rady i Zarządu Fundacji swoją działalność i pracę na rzecz Fundacji wykonują bez pobierania wynagrodzenia, przy dużym wsparciu i zaangażowaniu Policjantów i Pracowników Policji w kraju.

Zarząd Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach zwraca się z gorącą prośbą do wszystkich o udzielenie pomocy i zadeklarowanie w swoich zeznaniach podatkowych 1% podatku na cele statutowe Fundacji.