Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 12.04.2021 r. i uzupełnionego dnia 26.04.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Zakątek 11 w Bytomiu”.

(AAP.6733.13.2021)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Zakątek i ul. Karpackiej, na terenie działek nr:

obręb Szombierki, k. m. 1, działki nr: 1758/9, 1757/9, 1759/9, 1734/9, 1732/9, 811/9, 1760/9, 1756/9, 1754/9, 1733/9, 1740/9.

Wnioskodawcą jest:

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Patryk Zientz, adres do korespondencji: pl. Kościuszki 11, 41-902 Bytom.

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia

Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Architektury

(-) mgr inż. Katarzyna Daniluk-Lipińska