Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 741) zawiadamia strony, że w dniu 5 maja 2021 r. została wydana

decyzja nr 14/2021

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

Przebudowa ul. Węglowej w Bytomiu na odcinku o długości od ok. 110,0 m do ok. 145,0 m wraz z infrastrukturą”.

(AAP.6733.10.2021)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Węglowej, na terenie działek nr:

obręb Bytom, k. m. 1, działki nr: 1074/26, 2669/26, 2668/26, 2890/27, 3076/27, 2877/27, 2921/27, 2891/27, 3025/27, 1077/25, 2878/27, 2661/27, 3077/27, 1073/33, 1070/35.

Wnioskodawcą jest:

Gmina Bytom, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom, w imieniu której występuje pełnomocnik Pani Katarzyna Szyndlar-Górczok, adres do korespondencji:
Al. Korfantego 141A, 44-154 Katowice.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia

Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Architektury

(-) mgr inż. Katarzyna Daniluk-Lipińska