Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

INFORMACJA

o podjęciu przez Radę Miejską w Bytomiu uchwały nr XLIII/591/21 z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Topolowej w Bytomiu - część północna

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.) informuję, że Rada Miejska w Bytomiu uchwałą nr XLIII/591/21 z dnia 24 maja 2021 r. przyjęła dokument pod nazwą „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Topolowej w Bytomiu - część północna”.

Z treścią dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art 55 ust. 3 cytowanej powyżej ustawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Bytomiu.

Prezydent Miasta
Mariusz Wołosz