Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 19 lipca 2021 r. została wydana

decyzja nr 9c/2019 uchylająca decyzję nr 9a/2019 z dnia 28 czerwca 2021 r. stwierdzającą wygaśnięcie decyzji nr 9/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 7 maja 2019 r. oraz decyzję nr 9b/2019 z dnia 29 czerwca 2021 r. stwierdzającą wygaśnięcie decyzji nr 9/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 7 maja 2019 r. wygaszoną w części decyzją nr 9a/2019 z dnia 28 czerwca 2021 r. dla inwestycji pn.:

„Budowa rurociągów w ramach zadania pn.: „Modernizacja (przebudowa) układu głównego odwadniania KWK Centrum - branża powierzchniowa, etap II”.

(AAP.6733.4.2019)

Wnioskodawcą jest:

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Bytomiu KWK „Centrum”, ul. Łużycka 7, 41-902 Bytom, w imieniu której występują pełnomocnicy: Pan Janusz Smoliło, ul. Łużycka 7, 41-902 Bytom i Pan Marek Pieszczek, ul. Łużycka 7, 41-902 Bytom.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia

Naczelnik Wydziału Architektury

(-) mgr inż. arch. Bartosz Malczyk