Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, podaje się do publicznej wiadomości informację o:

  • wydanej przez Prezydenta Miasta Bytomia decyzji nr ZSE.6220.4.2021 z dnia 19 lipca 2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przeniesienie zakładu zbierania i przetwarzania aluminium na działkę ewidencyjną nr 1535/21 obręb Łagiewniki przy ul. Szyby Rycerskie 4 w Bytomiu” orzekającej: stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko, z wniosku spółki CANPACK Recycling sp. z o.o., jako podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia (Inwestora), z dnia 16 marca 2021r.
  • możliwościach zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy. w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Gliwicach - jako organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Załączniki:

  1. Decyzja Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 19 lipca 2021 r.
  2. Charakterystyka przedsięwzięcia

z up. Prezydenta Miasta

(-) Anna Dobińska - Gan

Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami

Wydziału Inżynierii Środowiska