Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 20.10.2021 r. została wydana

decyzja nr 36/2021

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”.

(AAP.6733.28.2021)

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Radosnej w Bytomiu, na terenie działek nr:

obręb Górniki, k. m. 6, działki nr: 829/182, 1253/182.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16 w Tarnowie, w imieniu której działa na podstawie pełnomocnictwa Pan Ireneusz Buchacz (adres do korespondencji: Zakład Instalacji Sanitarnych C.O.-GAZ Ireneusz Buchacz, 41-922 Radzionków, ul. 27 Stycznia 33).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia

Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Architektury

(-) mgr inż. Katarzyna Daniluk-Lipińska