Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego dnia 20.10.2021 r. i uszczegółowionego pismem złożonym dnia 10.11.2021 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Olimpijskiej 2 w Bytomiu”.

(AAP.6733.36.2021)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ulicy Piłkarskiej / Olimpijskiej, na terenie działek nr:

obręb Bytom, k.m. 2, działki nr: 2928/274, 2314/203, 2993/203, 2898/238, 2915/203,

obręb Bytom, k.m. 1, działki nr: 2919/130, 2918/130, 2935/89, 3106/89, 2893/89, 2790/130.

Wnioskodawcą jest:

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu przy Pl. Kościuszki 11, w imieniu którego działa na podstawie pełnomocnictwa Pan Patryk Zientz (adres do korespondencji: 41-902 Bytom, Pl. Kościuszki 11).

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia

Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Architektury

(-) mgr inż. Katarzyna Daniluk-Lipińska