Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Prezydent Bytomia na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” ogłasza otwarty konkurs ofert: na realizację w 2022 roku, zadania z zakresu zapewnienia opieki hospicyjno - paliatywnej i rehabilitacji domowej na rzecz mieszkańców miasta Bytomia w terminalnym stanie choroby.