Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) zawiadamia strony, że w dniu 12 stycznia 2022 r. zostało wydane

postanowienie o zawieszeniu na wniosek inwestora postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w ramach zadania: Z5A.16, Z5B.16 „Przebudowa osiedlowej zewnętrznej instalacji odbiorczej wraz z zabudową indywidualnych węzłów cieplnych dla potrzeb odbiorców zasilanych z GWC Palińskiego 25 w Bytomiu””.

(AAP.6733.40.2021)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. Palińskiego, na terenie działek nr:

obręb Łagiewniki, k. m. 1, działki nr: 3302/343, 3418/342, 1319/341, 3417/342, 1320/340, 3416/342, 3426/347, 3424/345, 1310/344, 1311/344, 1766/344, 1767/344, 1313/344.

Wnioskodawcą jest:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Wojciech Foltman, ul. Gliwicka 20, 41-902 Bytom.

z up. Prezydenta Miasta Bytomia

Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Architektury

(-) mgr inż. Katarzyna Daniluk-Lipińska