Ogłoszenie Prezydenta Bytomia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części Bytomia, zwanego planem „Szombierki - Zachód”, dla terenu położonego przy ul. Zabrzańskiej 55 w Bytomiu

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) oraz uchwały nr XLII/579/21Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części Bytomia, zwanego planem „Szombierki - Zachód”, dla terenu położonego przy ul.Zabrzańskiej 55 w Bytomiu, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części Bytomia, zwanego planem „Szombierki - Zachód”, dla terenu położonego przy ul. Zabrzańskiej 55 w Bytomiu w dniach od 21 stycznia 2022 r. do 21 lutego 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, w pokoju 309, w poniedziałki w godzinach od 13.00 do 17.00, od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00. Projekt zmiany planu udostępniony będzie także na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz w internetowym serwisie Bytomia.

Ze względu na trwający stan epidemii, chęć wglądu do wyłożonych materiałów należy zgłosić telefonicznie pod nr 32 78 68 309 lub na adres e-mail: , w celu uzgodnienia terminu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w sposób zdalny w dniu 14 lutego 2022 r. o godzinie 12:00 zgodnie z art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w myśl którego, jeżeli organ prowadzi dyskusję publiczną za pomocą środków porozumiewania się na odległość, czyni to w sposób umożliwiający:

  • zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku,

oraz

  • zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego.

Informuję, iż istnieje możliwość wzięcia udziału w ww. dyskusji publicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W celu uczestnictwa w dyskusji publicznej w formie elektronicznej należy do dnia 7 lutego 2022 r. przesłać, za pomocą poczty elektronicznej, zgłoszenie na adres: , podając w treści imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a także adres poczty elektronicznej, na który ma zostać wysłany link z możliwością dołączenia do dyskusji (w przypadku, gdy będzie to adres poczty elektronicznej inny niż adres, z którego zostało wysłane zgłoszenie).

Dyskusja publiczna odbędzie się za pomocą platformy Microsoft Teams, która umożliwi zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag wszystkim zainteresowanym.

Zgłoszenie uczestnictwa w dyskusji publicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Bytomia w sposób zgodny z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 marca 2022 r. (w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz w internetowym serwisie Bytomia, na adres: lub: Urząd Miejski w Bytomiu, ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom).

Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Bytomia.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.) odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. wymienionego projektu zmiany planu miejscowego.

Stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję o możliwości zapoznania się, w trakcie wyłożenia o publicznego wglądu projektu planu miejscowego, z dokumentacją sprawy w miejscu i terminach podanych wyżej.

INFORMACJA DOT. ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH :

Administratorem danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bytomiu jest Prezydent Miasta Bytomia (41-902 Bytom ul. Parkowa 2);

dane kontaktowe Inspektora IOD: Urząd Miejski Bytom ul. Parkowa 2, mail: .

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych:

  • w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa;
  • odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa: ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  • dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych;
  • osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679);
  • dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
  • podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne.

Prezydent Miasta

Mariusz Wołosz