Obwieszczenie


Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), zwanej dalej kpa, w związku z art. 61 ww. ustawy a także art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm.), zawiadamia się strony, że na wniosek z dnia 28 kwietnia 2022 r. (data wpływu 2 maja 2022 r.), przedłożony przez Panią Monikę Brząkalik, działającą pod firmą Kwadrat Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Kościuszki 1c, będącą Pełnomocnikiem Inwestora, tj. spółki MDC2 Sp. z o.o., wszczyna się postępowanie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:
„Budowa centrum logistycznego na działkach nr 26, 198/31, 200/31, 201/31, 203/31, 204/31, 771/31, 859/31, 1067/21, 1069/32, 1072/32, 1074/21, 1077/21, 1080/31, obręb 0004 Miechowice, jednostka ewid. 246201_1 Bytom przy ul. Racjonalizatorów w Bytomiu”

Podmiot podejmujący realizację przedsięwzięcia (inwestor):
MDC2 Sp. z o.o.
ul. Skaryszewska 7, 03-802 Warszawa
Lokalizacja inwestycji:
Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie miasta Bytomia, obręb Miechowice, ark. mapy 4, działki o nr ew.: 26, 198/31, 200/31, 201/31, 203/31, 204/31, 771/31, 859/31, 1067/21, 1069/32, 1072/32, 1074/21, 1077/21, 1080/31.