Obwieszczenie

Zawiadomienie

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą kpa, w nawiązaniu do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), zwanej dalej ustawą ooś, w związku z prowadzonym na wniosek Pana Konrada Sitka, działającego pod firmą GGS-Projekt Pracownia geologii i ochrony środowiska Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (41-503), przy ul. G. Narutowicza 3 - Pełnomocnika Inwestora, tj. spółki MultiComfort Sp. z o.o. z siedzibą w Wieliczce (32-020) przy ul. Brata Alojzego Kosiby 8/4, postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na:

„Wierceniu otworu studziennego do głębokości 150,0 m realizowanego na działce ewid. nr 4442/265 w Bytomiu (obręb Miechowice 0004)”,

z uwagi na:

  • wydane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach postanowienie z dnia 5 maja 2022 r., sygn. SKO.OS/41.9/188/2022/5141/AK, stwierdzające niedopuszczalność zażalenia złożonego przez Pełnomocnika na postanowienie Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 10 marca 2022 r., sygn. ZSE.6220.18.2021, stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Wiercenie otworu studziennego do głębokości 150,0 m realizowane na działce ewid. nr 4442/265 w Bytomiu (obręb Miechowice 0004)” oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
  • złożenie przez Pełnomocnika raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla powyższej inwestycji;

zawiadamia się strony,

że na podstawie art. 97 § 2 oraz art. 123 ustawy kpa, w związku z art. 73 ust. 1 ustawy ooś, Prezydent Miasta Bytomia wydał postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na „Wierceniu otworu studziennego do głębokości 150,0 m realizowanego na działce ewid. nr 4442/265 w Bytomiu (obręb Miechowice 0004)”.

Pouczenie: Na wydane postanowienie nie służy zainteresowanym stronom prawo wniesienia zażalenia.

W związku z powyższym, strony postępowania mogą zapoznać się z treścią przedmiotowego postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, Wydział Inżynierii Środowiska - Referat Ochrony Środowiska i Energetyki, p. 338 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu, tj.: poniedziałek 7.30-17.30, wtorek-piątek 7.30-15.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (nr tel. 32/28 36 338).

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, na stronie internetowej www.bytom.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie od dnia 19 maja 2022 r. do dnia 2 czerwca 2022 r.

z up. Prezydenta Miasta

(-) Marek Przepióra

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki

Wydziału Inżynierii Środowiska