Obwieszczenie

Zawiadomienie stron o zebranych dowodach i materiałach w sprawie przed wydaniem decyzji

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735), zwanej dalej ustawą kpa - w związku z art. 10 § 1 ww. ustawy oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), zawiadamia się strony, iż zebrano wystarczające dowody i materiały w postępowaniu administracyjnym w sprawie rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:

„Przebudowa istniejącego budynku handlowego wraz z budową nowego budynku handlowego i przebudową istniejącego parkingu w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 86”,

prowadzonym na wniosek przedłożony przez Pełnomocnika spółki Saller Polbau Sp. z o.o. Poland Projekt Alpha Sp. k. (Inwestora), Pana Krzysztofa Ziencia.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy kpa, informuje się, że w terminie do 7 dni, po upływie czternastu dni (14 dni) od dnia publicznego obwieszczenia, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2 - Wydział Inżynierii Środowiska - Referat Ochrony Środowiska i Energetyki, p. 339 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu, tj.: poniedziałek 7.30-17.30, wtorek-piątek 7.30-15.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, nr tel. (32) 28 36 339.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, na stronie internetowej www.bytom.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie od dnia 22 czerwca 2022 r. do dnia 6 lipca 2022 r.

z up. Prezydenta Miasta

(-) Marek Przepióra

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki

Wydziału Inżynierii Środowiska