Obowiązek meldunkowy - czy coś nam daje

Mimo wielu zapowiedzi zaprzestania konieczności informowania urzędu o swoim miejscu zamieszkania- w tym nawet usunięcie danych adresowych z dowodów osobistych- obowiązek meldunkowy pozostaje w dalszym ciągu istniejącą regulacją prawną i obowiązkiem. Czym zatem ten obowiązek jest, kiedy i jak należy zgłosić Nasz adres zameldowania?

ZAMELDOWANIE A ZAMIESZKANIE

Pomimo coraz częstszego zamiennego używania tych pojęć, adres zameldowania nie zawsze jest tożsamy z adresem zamieszkania. Adres zameldowani a jest tworem czysto administracyjnym, często nie mającym pokrycia z naszym rzeczywistym miejscem pobytu. W swojej istocie ma on cel ewidencyjny. Miejsce zamieszkania oznacza aktualny adres, pod którym zamierzasz przebywać z zamiarem pobytu stałego (może by to np. wynajęte mieszkanie). Nie jest on zależny w żaden sposób od zapisanego urzędowo adresu zameldowania.

MELDUNEK STAŁY I MELDUNEK CZASOWY

Na gruncie prawa administracyjnego wyróżniono dwa rodzaje meldunku, zależne od zamiaru osoby względem miejsca zamieszkania, do którego się przenosi. Mamy zatem dwie możliwości:

  • zameldowanie na pobyt stały - jeżeli miejsce zamieszkania pod konkretnym adresem ma być twoim docelowym adresem pobytu oraz
  • zameldowanie na pobyt czasowy - jest obowiązkiem, jeśli posiadamy stały adres zameldowania i nie chcemy go zmieniać, ale z przyczyn losowych, np. na czas studiów lub podejmowania pracy zawodowej, musimy zamieszkiwać pod innym adresem dłużej niż 3 miesiące, ale nie zamierzamy wiązać się z nim na stałe.

Jest zatem możliwość posiadania jednocześnie i stałego, i czasowego adresu zameldowania. Nie można jednak mieć więcej niż jednego stałego i jednego czasowego naraz. Zameldowanie się na pobyt stały lub czasowy powoduje automatyczne wymeldowanie z poprzedniego miejsca meldunku.

Obowiązkiem zgłoszenia w ramach spraw meldunkowych podlega również wyjazd za granicę na okres przekraczający sześć miesięcy oraz powrót do Polski.

KTO PODLEGA OBOWIĄZKOWI MELDUNKOWEMU

Obowiązek unormowania swojej sytuacji meldunkowej dotyczy zarówno obywateli polskich, jak i cudzoziemców, przebywających na terytorium Rzeczpospolitej na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub czasowy (https://www.newhouse.co/obowiazek-meldunkowy-czym-jest-i-kto-go-potrzebuje/). Czas przewidziany na wypełnienie obowiązku meldunkowego wynosi:

  • dla obywateli Polski jest to 30 dni od momentu zmiany aktualnego miejsca zameldowania,
  • dla cudzoziemców będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) jest to 30 dni od momentu przyjazdu do polski,
  • dla wszystkich pozostałych cudzoziemców- termin ten wynosi 4 dni- a jego niedopełnienie sankcjonowane jest karą grzywny do 5000 złotych.

Zameldowanie co do zasady następuje przez dostarczenie dokumentów poświadczających ten fakt wraz z wnioskiem o zameldowanie drogą tradycyjną- osobiście- do urzędu gminy lub drogą elektroniczną- przy pomocy profilu zaufanego. Druga opcja możliwa jest jedynie w przypadku obywateli Polski, państwa Unii Europejskiej i państw stowarzyszonych.

JESTEŚ ZAMELDOWANY?- JAKIE MASZ PRAWA I OBOWIĄZKI?

Spełnienie obowiązku meldunkowego dla obywateli Polski nie niesie za sobą żadnych uprawnień. Nie stanowi o nabyciu jakichkolwiek praw do nieruchomości, którego dotyczy. Jest jedynie stwierdzeniem administracyjnym faktu zamieszkania na stałe pod danym adresem, które wykorzystywany jest głownie przez organy do celów ewidencyjnych. Jednakże aby zostać zarejestrowanym w Urzędzie Pracy, wziąć kredyt lub uczestniczyć w wyborach- adres zameldowania będzie Nam niezbędny.

Uprawnienia z tytułu uzyskania stałego zameldowania na terytorium Polski nabywają natomiast cudzoziemcy. Administracyjne potwierdzenie bowiem meldunku stałego lub tymczasowego jest wymagane przy składaniu wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy lub stały, na uczelni wyższej, podczas ubiegania się o nadaniu numeru PESEL, wniosku o zarejestrowanie w ZUS czy w przypadku zakładania konta bankowego.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej z zakresu spraw meldunkowych, możesz skorzystać z oferty pośredników nieruchomości. Profesjonalne biura nieruchomości kompleksowo zajmujące się swoimi klientami (https://www.newhouse.co/) posiadają w zakresie swoich usług również doradztwo doświadczonych pracowników i prawników, którzy przygotują stosowne dokumenty i pokierują postępowaniem.