Obwieszczenie

Zawiadomienie

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą kpa, w związku z art. 36 ww. ustawy, zawiadamia się strony, że rozstrzygnięcie postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek Pani Małgorzaty Ratajczak - Pełnomocnika inwestora, tj. Spółki: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska, z dnia 9 grudnia 2022 r. złożony przy piśmie Prezydenta Miasta Ruda Śląska sygn. KOS.6220.1.28.2022 (data wpływu do tut. Organu: 13 grudnia 2022 r.) przekazany zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 29 listopada 2022 r., sygn. SKO.OSW/41.9/620/2022/18350/KS oraz uzupełniony w dniu 17 stycznia 2023 r., postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków „Orzegów” w Rudzie Śląskiej,

nie nastąpi w terminie określonym w art. 35 § 3 ustawy kpa.

Powyższe zgodnie z art. 64 ust. 1, w związku z art. 64 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst. jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) wynika z konieczności uzyskania i przedłożenia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informacji o jego braku do organów opiniujących, celem zasięgnięcia opinii nw. organów, tj. regionalnego dyrektora ochrony środowiska, organu właściwego w sprawach ocen wodnoprawnych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, a także właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym, wyznacza się nowy termin załatwienia przedmiotowej sprawy, tj. do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Pouczenie: Zgodnie z art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

  • nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
  • postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie, zgodnie z art. 37 § 3 pkt 1 ustawy kpa, wnosi się do organu wyższego stopnia - Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie, tj. Prezydenta Miasta Bytomia.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, na stronie internetowej www.bytom.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie od dnia 23 stycznia 2023 r. do dnia 6 lutego 2023 r.

z up. Prezydenta Miasta

(-) Marek Przepióra

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki

Wydziału Inżynierii Środowiska