Obwieszczenie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 61 § 4 ww. ustawy oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2020 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), zawiadamia się strony, że na wniosek Pani Małgorzaty Ratajczak - Pełnomocnika inwestora, tj. Spółki: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Pokoju 13, 41-709 Ruda Śląska, z dnia 9 grudnia 2022 r. złożony przy piśmie Prezydenta Miasta Ruda Śląska sygn. KOS.6220.1.28.2022 (data wpływu do tut. Organu: 13 grudnia 2022 r.) przekazany zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 29 listopada 2022 r., sygn. SKO.OSW/41.9/620/2022/18350/KS
oraz uzupełniony w dniu 17 stycznia 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków „Orzegów” w Rudzie Śląskiej.

Rodzaj przedsięwzięcia:

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.), przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, tj:

  • 3 ust. 2 pkt 2 - polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach;

w związku z:

  • 3 ust. 1 pkt 79 - instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi liczby mieszkańców nie mniejszej niż 400 równoważnej liczby mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia (wnioskodawca):

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709) przy ul. Pokoju 13, w imieniu której występuje pełnomocnik - Pani Małgorzata Ratajczak (ul. Jagodowa 10B, 65-371 Zielona Góra), działająca pod firmą Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „Hydrosan” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-101) przy ul. Sienkiewicza 10.

Przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie: 1552/48, 1554/50, 1556/997, 1558/998, 1561/1001, 1416/1001, 802/43, 1547/995, 996, 999, 1000 - obręb nr 4 Orzegów.

Przewidywany obszar oddziaływania przedsięwzięcia:

2373/13, 2127/15, 2b57, 141S/48, 1621/1, 1516/348, 1S17/348, 804/73, 805/73, 1538/347, 991, 85, 86, 51, 1546/992, 3170/2, 3194/4, 3190/5, 3189/5, 3193/4, 3169/2, 2567/4, 2560/5, 3187/19, 3191/5, 2557/19, 3188/19, 3195/4, 1548/995, 1556/997, 2380/325, 2348/23, 2349/26, 1083/336, 2044/9, 2345/3, 1868/88, 1531/14, 1530/14, 1021/14, 2127/15, 3108/325, 1878/88, 1099/90, 1872/89, 2149/89, 1790/89, 102S/15, 2159/15, 1027/15, 2129/15, 1029/15, 2126/15, 1029/15, 1047/94, 1031/325, 10148/94, 1101/93, 1050/99, 937/100, 1049/99, 1035/112, 1036/112, 1034/112, 3018/116, 2659, 2658, 2223/115, 2039/115, 2657, 1415/48, 833/48, 801/43, 800/43, 778/48, 1483/48, 777/48, 1482/48, 1519/48, 1379/48, 1370/48, 799/43, 1529/43, 1526/43, 1527/43, 1533/48, 1534/48, 1528/43, 1551/48, 1553/50, 1559/1001, 1560/1001, 1557/998, 994, 1555/997, 1545/992, 1546/992, 991, 804/73, 805/73 — obręb nr 4 Orzegów.

Charakterystyka przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków ”Orzegów” w Rudzie Śląskiej, która obejmie realizację szeregu robót związanych z rozbudową układu oczyszczania ściekó17w, w tym budowę nowych obiektów, przebudowę, remonty i włączenie w nowy układ technologiczny obiektów istniejących oraz rozbiórki części istniejących obiektów.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zakłada się w szczególności wykonanie nowego zbiornika retencyjnego ścieków, dwóch osadników wtórnych, dwóch zagęszczaczy osadu nadmiernego, układów biofiltracji powietrza złowonnego, zadaszonego magazynu osadu, przebudowę, rozbudowę i remonty istniejących obiektów, w tym reaktorów biologicznych, budynku krat, piaskownika, stacji odwadniania i prasowania osadów i in.

Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 kpa, informuje się o przysługującym stronom prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu
przy ul. Parkowej 2 - Wydział Inżynierii Środowiska - Referat Ochrony Środowiska
i Energetyki, p. 340 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu, tj.:

poniedziałek 7.30 - 17.30

wtorek - piątek 7.30 - 15.00,

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, nr tel. (32) 28 36 340.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, na stronie internetowej www.bytom.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie od dnia 23 stycznia 2023 r. do dnia 6 lutego 2023 r.

z up. Prezydenta Miasta

(-) Marek Przepióra

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki

Wydziału Inżynierii Środowiska