Obwieszczenie

Zawiadomienie

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), zawiadamia się strony, że na obecnym etapie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn.:

Budowa zespołu hal usługowo-magazynowych z częściami socjalno-biurowymi i infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego w Bytomiu, przy ul. Magdaleny, na działkach o nr ewid.: 466/47, 464/47, 468/47, 251/47, 261/47, 485/44, 488/44 i 472/47,prowadzonego na wniosek dnia 9 listopada 2022 r. (data wpływu: 15 listopada 2022 r.), przedłożony przez Panią Katarzynę Garczarczyk - EBD-DEVELOPMENT Sp. z o.o., ul. Strzelców Bytomskich 98A, 41-914 Bytom - Pełnomocnika firmy AURUM VITAE Sp. z o.o.. z siedzibą w Kaletach (42-660) przy ul. 1 Maja 49, wystąpiono do organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst. jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie informuje się strony, że obszar oddziaływania planowanego przedsięwzięcia został powiększony o działki o nr ewid.: 499/63, 500/63, 501/47, 503/44, 504/44, 461/48, 555/98, 556/98, 559/65, 558/65, 557/65, 62, 369/61, 371/61, 370/61, 60, 898/59, 779/58, 778/58, 699/56, 495/44, 816/108, 815/108 obręb Dąbrowa.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, na stronie internetowej www.bytom.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie od dnia 25 stycznia 2023 r. do dnia 8 lutego 2023 r.

z up. Prezydenta Miasta

(-) Marek Przepióra

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki

Wydziału Inżynierii Środowiska