Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), zwanej dalej kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamia się strony, że:

  • po rozpatrzeniu wniosku Pani Jagody Kuźmińskiej, działającej pod firmą Kwadrat Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Kościuszki 1c - Pełnomocnika Inwestora tj. 7R PROJEKT 73 Sp. z o.o., ul. Ludwinowska 7, 30-331 Kraków,
  • po uzyskaniu opinii organów, o których mowa a art. 64 ust. 1 ustawy ooś, tj.:
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 8 grudnia 2022 r., sygn. WOOŚ.4220.544.2022.JB.2,
  • Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 25 listopada 2022 r., sygn. GL.ZZŚ.2.435.242.2022.TH,
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu z dnia 3 października 2022 r., sygn. ZNS.9027.6.29.143.2022,

Prezydent Miasta Bytomia w dniu 31 stycznia 2023 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach o sygn. ASE.6220.10.2022, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „Budowie zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, towarzyszącą, na działkach ewidencyjnych 595/53, 83/4, 84/4, 208/4 i 202/4 w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich i Dąbrowa Miejska, obręb 0002 Bytom, jedn. ewid. 246201_1 M. Bytom”.

Pouczenie:

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bytomia, w terminie czternastu dni (14 dni) po upływie czternastu dni od dnia publicznego jej ogłoszenia, zgodnie z art. 127 kpa.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a kpa).

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, Wydział Inżynierii Środowiska - Referat Ochrony Środowiska i Energetyki, p. 340 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu, tj.: poniedziałek 7.30 - 17.30, wtorek - piątek 7.30 - 15.00.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, na stronie internetowej www.bytom.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 15 lutego 2023 r.

z up. Prezydenta Miasta

(-) Marek Przepióra

Kierownik referatu Ochrony Środowiska i Energetyki

Wydziału Inżynierii Środowiska