Obwieszczenie

Zawiadomienie

Działając na podstawie art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst. jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, w związku z postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa i eksploatacja instalacji przetwarzania oraz zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na terenie Zakładu Redtom Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich przy ul. Chemicznej, działki nr 1221/10, 1220/10, 1322/60”, prowadzonym

  • na wniosek przedłożony przez Inwestora, tj. spółkę REDTOM Sp. z o. o. siedzibą w Chorzowie (41-500) przy ul. Rodzinnej 16/1, reprezentowaną przez Pełnomocnik, Panią Dorotę Pogodę, przekazany do tut. Organu przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie przy piśmie z dnia 6 grudnia 2022 r. (data wpływu: 12 grudnia 2022 r.), z późniejszym uzupełnieniem z dnia 11 stycznia 2023 r. (data wpływu: 17 stycznia 2023 r.) - zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 24 listopada 2022 r. znak SKO.OSW/41.9/619/2022/18353/BL wyznaczającym Prezydenta Miasta Bytomia do załatwienia przedmiotowej sprawy,
  • na podstawie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 25 października 2022 r. znak SKO.OSW/41.9/214/2022/5505/BL orzekającej uchylić decyzję Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 3 marca „2021” r. nr RS.6220.38.2021 w sprawie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja instalacji przetwarzania oraz zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na terenie Zakładu Redtom Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich przy ul. Chemicznej, działki nr 1221/10, 1220/10, 1322/60”,

zawiadamia się strony, że

  1. Prezydent Miasta Bytomia wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania administracyjnego.
  2. Z przyczyn niezależnych od tut. Organu, załatwienie przedmiotowej sprawy, nie nastąpi w terminie określonym w art. 35 § 3 ustawy kpa. Powyższe wynika z konieczności uzyskania uzupełnienia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz konieczności przeprowadzenia analizy przedłożonej dokumentacji, tj. raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym, wyznacza się nowy termin załatwienia przedmiotowej sprawy, tj. do dnia 28 kwietnia 2023 r.

Pouczenie: Zgodnie z art. 37 § 1 ustawy kpa, stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

  • nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
  • postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie, zgodnie z art. 37 § 3 pkt 1 ww. ustawy, wnosi się do organu wyższego stopnia - Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie, tj. Prezydenta Miasta Bytomia.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, na stronie internetowej www.bytom.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie od dnia 6 lutego 2023 r. do dnia 20 lutego 2023 r.

Podpisał

Z up. Prezydenta Miasta

/-/ Marek Przepióra

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki

Wydziału Inżynierii Środowiska