Obwieszczenie

Zawiadomienie stron o zebranych dowodach i materiałach w sprawie przed wydaniem decyzji

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą kpa, w nawiązaniu do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, a także w myśl art. 10 § 1 ustawy kpa, w związku z prowadzonym - na wniosek przedłożony przez Panią Jolantę Domirską, działającą w imieniu Inwestora, tj. spółki TAURON Zielona Energia Sp. z o.o. - postępowaniem administracyjnym w sprawie rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą w rejonie alei Jana Pawła II w Bytomiu” zawiadamia się strony, że zebrano wystarczające dowody i materiały w powyższym postępowaniu.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy kpa, informuje się, że w terminie do 7 dni, po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2 - Wydział Inżynierii Środowiska - Referat Ochrony Środowiska i Energetyki, p. 340 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu, tj.: poniedziałek 7.30-17.30, wtorek-piątek 7.30-15.00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, nr tel. (32) 28 36 339.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, na stronie internetowej www.bytom.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie od dnia 27 marca 2023 r. do dnia 10 kwietnia 2023 r.

podpisał

z up. Prezydenta Miasta

(-) Marek Przepióra

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki

Wydziału Inżynierii Środowiska