PREZYDENT MIASTA BYTOMIA
Bytom, dnia 7 czerwca 2023 r.
ASE.6220.16.2022

OBWIESZCZENIE
ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych dowodach i materiałach w sprawie przed wydaniem decyzji

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), oraz art. 10 § 1 tej ustawy, w związku z wystąpieniem nowych okoliczności w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury”, planowanego do realizacji na terenie działki o nr ew. 200/14 obręb Łagiewniki, przy ul. Fabrycznej 1 w Bytomiu, wszczętego na wniosek Pana Szymona Liszka - członka zarządu spółki Ekopartner Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-740) przy ul. Półłanki 78, ponownie zawiadamia się strony, iż zebrano wystarczające dowody i materiały do rozstrzygnięcia ww. postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym informuje się, że zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, w tym z opiniami organów, o których mowa w art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 - Wydział Inżynierii Środowiska - Referat Ochrony Środowiska i Energetyki, pok. 340 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu, tj.:
poniedziałek 7.30 - 17.30
wtorek - piątek 7.30 - 15.00,
z możliwością wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie do 7 dni, po upływie czternastu dni (14 dni) od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, na stronie internetowej www.bytom.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie od dnia 7 czerwca 2023 r. do dnia 21 czerwca 2023 r.

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska

Do wiadomości:
ASE - aa.
Oprac. A. Panek
7 czerwca 2023 r.