Obwieszczenie

Zawiadomienie

Działając na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, w związku z prowadzonym

  • na wniosek złożony przez Pełnomocnik - Panią Martę Tasz, występującą w imieniu Inwestora, Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-940) przy ul. Bytomskiej 84, przekazany do tut. Organu przy piśmie z dnia 10 sierpnia 2023 r. - zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 27 lipca 2023 r. znak SKO.OSW/41.9/384/2023/15767/AK wyznaczającym Prezydenta Miasta Bytomia do załatwienia przedmiotowej sprawy, z późniejszym uzupełnieniem z dnia 30 sierpnia 2023 r.,

postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.: Kompleks sportowy w Piekarach Śląskich, budowa basenu ze spa i strefą fitness, hali sportowej ze strzelnicą i garażem podziemnym, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną podziemną i naziemną” zawiadamiam strony, że z przyczyn niezależnych od tut. Organu, załatwienie przedmiotowej sprawy, nie nastąpi w terminie określonym w art. 35 § 3 ustawy kpa. Powyższe wynika z konieczności przeprowadzenia analizy przedłożonej dokumentacji, tj. Karty informacyjnej przedsięwzięcia, a także konieczności uzyskania opinii organów, tj. regionalnego dyrektora ochrony środowiska, organu właściwego w sprawach ocen wodnoprawnych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, a także właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym, wyznacza się nowy termin załatwienia przedmiotowej sprawy, tj. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Pouczenie: Zgodnie z art. 37 § 1 ustawy kpa, stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

  • nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
  • postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie, zgodnie z art. 37 § 3 pkt 1 ww. ustawy, wnosi się do organu wyższego stopnia - Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie, tj. Prezydenta Miasta Bytomia.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, na stronie internetowej www.bytom.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie od dnia 18 września 2023 r. do dnia 2 października 2023 r.

podpisał

z up. Prezydenta Miasta

(-) Marek Przepióra

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki

Wydziału Inżynierii Środowiska