Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne po latach będzie modernizować swoje obiekty i sieciPonad 32 mln zł planuje wydać BPK Sp. z o.o. w 2020 roku na inwestycje, remonty i bieżącą eksploatację. Najwięcej miejska spółka przeznaczy na inwestycje /ok. 24 mln/. Są one niezbędne, bowiem część obiektów i maszyn jest wyeksploatowana i przestarzała, a wieloletnie niedoinwestowanie infrastruktury skutkuje zwiększaniem kosztów utrzymania i problemami z eksploatacją obiektów i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych.

Inwestycje w infrastrukturę związaną z oczyszczalniami oraz przepompowniami ścieków są niezbędne. Bieżące naprawy nie wystarczają, aby zapewnić ich sprawne działanie – mówi Arkadiusz Kocot, prezes Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Bytomiu Sp. z o. o. Modernizacja naszych obiektów pozwoli nie tylko zmniejszyć koszty eksploatacji, ale przede wszystkim zwiększyć wydajność instalacji biogazu, dzięki której możemy produkować energię elektryczną i ciepło ze źródła odnawialnego – podkreśla Arkadiusz Kocot.

O stanie infrastruktury, bieżących inwestycjach, a także planach na przyszłość poświęcone było czwartkowe /30 stycznia/ spotkanie połączone z wizytą na obiektach należących do Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Udział w nim wzięli przedstawiciele spółki, rady nadzorczej BPK Sp. z o.o., władz miasta /zastępca prezydenta Waldemar Gawron/ oraz bytomscy radni, którzy odwiedzili oczyszczalnię „Centralna” oraz przepompownie przy ul. Przelotowej i Zabrzańskiej.

Pierwsze inwestycje po latach zaniedbań
Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. jest właścicielem 3 oczyszczalni ścieków, ponad 70 przepompowni, 11 pompowni wody, sieci wodno-kanalizacyjnej o łącznej długości 874 km oraz ponad 200 km sieci kanalizacji deszczowej. Utrzymanie tak ogromnej infrastruktury jest bardzo kosztowne i tylko w tym roku na bieżącą eksploatację BPK Sp. z o.o. wyda prawie 3,3 mln zł. Warto podkreślić, że największą oczyszczalnią należącą do miejskiej spółki jest oczyszczalnia „Centralna” na pograniczu Bytomia i Radzionkowa, która zajmuje około 11 ha. Oczyszczalnia przyjmująca ścieki z Bytomia i Radzionkowa oddana po przebudowie w 2004 roku została tak zaprojektowana, aby w ciągu jednej doby oczyścić nawet 30 tys.m3 ścieków. Dwie kolejne oczyszczalnie - oczyszczalnia „Miechowice” /około 6 ha/ przyjmuje ścieki z całych Miechowic, może odebrać 12 tys.m3 ścieków, zaś najstarsza – pochodząca z 1936 roku – oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna na Bobrku może przyjąć dziennie około 800m3.

Wszystkie trzy oczyszczalnie mogą odebrać około 43 tys.m3 ścieków na dobę, jednak, aby sprawnie funkcjonowały konieczne są w nich poważne inwestycje, których niestety od kilku lat nie przeprowadzano. Ich brak ma wpływ na stan infrastruktury, a także awaryjność urządzeń. Między innymi w oczyszczalni „Centralna” wobec rozszczelnienia zbiornika biogazu instalacja do produkcji biogazu i energii elektrycznej jest niewydajna. Z kolei oczyszczalnia „Miechowice” jest położona na terenie podlegającym wpływom działalności górniczej, co ma wpływ na stan infrastruktury, w której od wielu lat nie prowadzono żadnych znaczących inwestycji i remontów. 

Poprawa infrastruktury jest więc konieczna, aby nie tylko utrzymać dotychczasową pracę oczyszczalni, ale również zwiększyć ich możliwości, w tym produkcję energii cieplnej i elektrycznej z biogazu na własne potrzeby. Pierwsze inwestycje rozpoczęto w oczyszczalniach „Centralna” i „Miechowice” oraz w przepompowni „Śródmieście” już w 2019 roku. Łącznie na wszystkie inwestycje wydano  ponad 7,5 mln zł, między innymi: instalując dwie zautomatyzowane wagi do ważenia osadów pościekowych i wymieniając mieszadła w oczyszczalni „Centralna”, rozpoczynając prace mające na celu hermetyzację zbiorników ścieków oraz wprowadzając automatyzację na terenie przepompowni ścieków „Śródmieście” i remontując przepompownie ścieków przy ul. Przelotowej. BPK Sp. z o.o. prowadziło również inwestycji na sieci wodno-kanalizacyjnej, między innymi: przebudowując sieć wodno-kanalizacyjną w związku z przebudową ul. Katowickiej oraz budując sieć wodociągową w ul. Piłkarskiej, gdzie w sąsiedztwie powstaje nowa strażnica dla Komendy Miejskiej PSP w Bytomiu. Ponadto wykonano sieci wodno-kanalizacyjne dla terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Strzelców Bytomskich, przebudowano sieć kanalizacyjną w ul. Kruszcowej i Witczaka oraz wodociąg w ul. Stawowej i Gwareckiej. 

24 mln zł na inwestycje w infrastrukturę BPK

Mimo prowadzonych po raz pierwszy od kilku lat inwestycji Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne w 2020 roku planuje dalsze prace, mające na celu polepszenie i modernizację infrastruktury należącej do spółki. Łącznie BPK Sp. z o.o. zaplanowało inwestycje na prawie 24 mln zł, które zostaną zrealizowane we wszystkich oczyszczalniach, a także wielu przepompowniach oraz na sieciach wodno-kanalizacyjnych.

Wśród najważniejszych inwestycji i remontów zaplanowano:
1. W oczyszczalni „Centralna” - łącznie ponad 3,7 mln zł, w tym m.in.:
    • dostawa, montaż i uruchomienie wirówki lub pras do odwadniania osadów za 600 tys. zł;
    • zakup i montaż biofiltrów z instalacją wentylacyjno-odciągową za 550 tys. zł;
    • dostawa i montaż oraz uruchomienie stacji zlewnej za 400 tys, zł;
    • aktualizacja projektu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni – uporządkowanie gospodarki osadowej – 500 tys. zł;
    • czyszczenie ZKF-u, czyli Zamkniętej Komory Fermentacyjnej – 400 tys. zł.
2. W oczyszczalni „Miechowice” - łącznie ponad 1,2 mln zł, w tym m.in.:
    • budowa nowej rozdzielnicy – hala krat – 195 tys. zł;
    • wentylacja i detekcja gazów – 100 tys. zł;
    • renowacja poletek osadowych  200 tys. zł;
    • uszczelnienie zbiorników BIOMIX – 300 tys. zł.
3. W przepompowni ścieków „Śródmieście” przy ul. Zabrzańskiej – łącznie ponad 1,2 mln zł, w tym m.in.:
    • przegląd kraty, wymiana prasopłuczki – 570 tys. zł;
    • modernizacja automatyki przemysłowej – 300 tys. zł;
    • zakup pomp – 250 tys. zł;
    • montaż deflektorów w zbiornikach – 100 tys. zł.
4. Modernizacja, budowa i przebudowa pozostałej infrastruktury kanalizacyjnej – około 7,2 mln zł;
5.  Modernizacja, budowa i przebudowa infrastruktury wodociągowej – około 4,5 mln zł.

BPK Sp. z o.o. w 2020 r. na inwestycje planuje wydać około 24 mln zł, na remonty ponad 5,2 mln zł, zaś na bieżącą eksploatację posiadanej infrastruktury prawie 3,3 mln zł, co daje łączną sumę  prawie 32 mln 300 tys. zł.

Pierwsze inwestycje po latach zaniedbań

Wieloletnie braki inwestycji w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, a także modernizacji obiektów należących do spółki to niejedyne zaniedbania z ostatnich lat. Przypomnijmy, że zgodnie z ustaleniami kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli, którzy oceniali działalność spółki w latach 2012-2018, BPK, poza wykonywaniem zadań – do realizacji których została powołana, przez lata prowadziła również i finansowała, wbrew własnym interesom, działalność niezwiązaną ze swoimi podstawowymi zadaniami, co znacząco przyczyniło się do ponoszenia wysokich strat oraz pogorszenia jej płynności finansowej. Wśród negatywnie ocenionych przez NIK aspektów funkcjonowania w latach 2012-2018 . była także działalność sponsoringowa i pożyczkowa spółki oraz zakup nieruchomości bez rzetelnej weryfikacji istnienia interesu ekonomicznego spółki.

Rok 2019 był rokiem sporym zmian – udało się ustabilizować sytuację finansową BPK Sp. zo.o., zidentyfikować problemy do rozwiązania oraz przygotować BPK na niezbędne inwestycje.

Galeria zdjęć:Autor: Tomasz Sanecki
Zdjęcia: Archiwum UM Bytom/Grzegorz Goik