Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zwanej dalej kpa. zawiadamia się strony, że Prezydent Miasta Bytomia wydał postanowienie nr ZSE.6220.19.2021.P z dnia 22 czerwca 2022 r. o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki
w wydanych przez Prezydenta Miasta Bytomia postanowieniach: nr ZSE.6220.19.2021 z dnia 17 marca 2022 r. o zawieszeniu postępowania i nr ZSE.6220.19.2021 z dnia 15 czerwca 2022 r. o podjęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, pn.: „Budowa kompleksu przemysłowo-magazynowo-usługowego z częściami socjalno-biurowymi i infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew.: 3189/16, 3187/14, 3183/8, 2488/8, 3181/7, 3179/5, 3175/3, 3177/3, 1748/3, 2487/7, 1706/15, 1703/16, 1700/17, 2496/18, 3323/17, 3325/19, 3341/19, 3337/23, 3321/23, 3339/24, 3327/24, 3359/24, 3329/24, 3331/24, 3333/24, 3335/24, 3343/24, 3345/24, 3347/24, 3349/24, 3351/24, 3353/24, 3355/24, 3357/17, obręb: Piekary Wielkie w Piekarach Śląskich w rejonie ul. Granicznej”.

Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie służy zainteresowanym stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bytomia, w terminie siedmiu dni (7), po upływie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W związku z powyższym, strony postępowania mogą zapoznać się z treścią przedmiotowego postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (dane kontaktowe: Wydział Inżynierii Środowiska, tel.: 32 2 836 340).

Termin zawiadomienia stron o wydanym postanowieniu w formie publicznego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Organu, oraz w formie ogłoszenia udostępnionego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i stronie internetowej urzędu: www.bytom.pl: od 23 czerwca do 07 lipca 2022 r.

z up. Prezydenta Miasta

(-) Marek Przepióra

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki

Wydziału Inżynierii Środowiska