Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Ortofotomapa al. J. Nowaka - Jeziorańskiego

Nieruchomość gruntowa: ok. 2,62 ha

Bytom, al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Działki nr:
272/10, 256/10, 257/10 zapisane w księgach wieczystych KA1Y/00008949/3, KA1Y/00066503/9, KA1Y/00059481/6 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Bytomiu

Przeznaczenie terenu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie węzła planowanej autostrady A1, zwanego planem „Dąbrowa Miejska”. Działki znajdują się na obszarze oznaczonym jako tereny usług i produkcji. Przeznaczenie podstawowe to zabudowa usługowa, w tym obiekty usług, handlu
o powierzchni sprzedaży do 2000 m2, obiekty produkcyjne, magazyny i składy.

Lokalizacja:
Bytom, al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Powierzchnia:
2,62 ha

Właściciel:
Gmina Bytom

Dostępne media*:
Wzdłuż ulic dostępne są: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna.

Forma zbycia:
Przetarg publiczny

Dodatkowe informacje:
Nieruchomość znajduje się na terenie górniczym.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Bytomiu przy al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Bardzo bliski dostęp do węzła autostrady A1 oraz drogi wojewódzkiej 911.
W najbliższym otoczeniu nieruchomości znajdują się tereny niezagospodarowane. Działka płaska.

*Szczegółowe warunki przyłączenia należy uzgodnić z gestorem sieci.

Mapa z obrysem działki