Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Bytom, dnia 13 października 2021 r.
ZSE.6220.5.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 oraz art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą kpa, zawiadamia się strony, że Prezydent Miasta Bytomia, w dniu 13 października 2021 r., wydał z urzędu postanowienie prostujące oczywistą omyłkę pisarską zaistniałą w decyzji z dnia 6 września 2021 r., sygn. ZSE.6220.5.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Budowa zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego z segmentami socjalno-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów”, planowanego do realizacji na terenie nieruchomości o nr ew. 3122/58, 3125/58, 3088/58, 3093/58, 3089/58, 3092/58, 3090/58, 3091/58, 3129/58, 3099/58, 3097/58, 3098/58, 3100/58, 814/52, 3101/58, 3102/58, 3103/58, 3104/58, 3120/58, 3127/58, 3114/58, 3116/58, 3118/58, 3084/58, 3083/58, 3082/58, 3081/58, 3079/58, 3112/2730 przy ul. Węglowej w Bytomiu.

Pouczenie:
Od wydanego postanowienia służy stronom prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bytomia, w terminie siedmiu dni (7 dni), po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym, strony postępowania mogą zapoznać się z treścią przedmiotowego postanowienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, Wydział Inżynierii Środowiska - Referat Ochrony Środowiska i Energetyki, p. 340 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu, tj.: poniedziałek 7.30 - 17.30, wtorek - piątek 7.30 - 15.00.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, na stronie internetowej www.bytom.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie od dnia 14 października 2021 r. do dnia 28 października 2021 r.

z up. Prezydenta Miasta
(-) Marek Przepióra
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki
Wydziału Inżynierii Środowiska