Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że w dniu 24.11.2021 r. została wydana

decyzja nr 41/2021

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

budowa oświetlenia ulicznego”.

(AAP.6733.33.2021)

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Podleśnej w Bytomiu, na terenie działek nr:

obręb Stolarzowice, k. m. 2, działki nr: 437/77, 439/79, 681/80.

Wnioskodawcą jest:

Gmina Bytom, w imieniu której działa na podstawie pełnomocnictwa Pan Łukasz Golasz, zamieszkały przy ul. Poczdamskiej 3a/4 w Tarnowskich Górach (adres do korespondencji: Zakład Instalacji Elektrycznych ZREP S.J., 41-909 Bytom,
ul. Górnośląska 16A).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia

Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Architektury

(-) mgr inż. Katarzyna Daniluk-Lipińska