Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Obwieszczenie

Na podstawie art. 9 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) - w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamia się strony, że w ramach prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Przebudowa wiaduktu przy ul. Chorzowskiej - Etap I”, z wniosku Gminy Bytom reprezentowanej przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu działający przez pełnomocnika z dnia 9 listopada 2021 r., uzupełnionego dnia 29 listopada 2021 r. - tut. Organ wystąpił zgodnie z art. 64 ust.1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś, odpowiednio do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu i Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gliwicach z wnioskiem o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 11 do 25 stycznia 2022 r. (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta

(-) Marek Przepióra

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki

Wydziału Inżynierii Środowiska