Wielkoformatowe reklamy zasłaniające niejednokrotnie piękne elewacje bytomskich kamienic, różnej wielkości szyldy czy tablice reklamowe na elewacji tego samego budynku, a także ich nadmiar w jednym miejscu. To wkrótce się zmieni. Zakończyły się prace nad projektem tzw. uchwały reklamowej w Bytomiu. Jej celem jest nie tylko wprowadzenie ładu przestrzennego w mieście, ale umożliwienie przedsiębiorcom dotarcia z informacją do klientów. Z projektem uchwały od 7 czerwca może już zapoznać się każdy mieszkaniec naszego miasta, a dodatkowo zaplanowane zostały spotkania z mieszkańcami oraz bytomskimi przedsiębiorcami, w trakcie których przedstawione zostaną nowe zasady, jakie miasto wprowadzi jeszcze w tym roku. Warto dodać, że pierwsze spotkanie z mieszkańcami odbyło się już 13 czerwca, zaś 27 czerwca /poniedziałek/ o 16.00 zaplanowane jest spotkanie informacyjne z bytomskimi przedsiębiorcami w sprawie uchwały reklamowej.

Mapa z podziałem na strefy

Jakie zmiany wprowadza uchwała reklamowa?

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w projekcie uchwały reklamowej miasto został podzielone na trzy strefy: wrażliwą /Śródmieście oraz najbardziej cenne zabytkowo obszary miasta/, przyrodniczą /tereny zielony w Bytomiu/ oraz komercyjną /pozostałe rejony miasta/. Wprowadzone w nich zostały różne ograniczenia w zależności od obiektów reklamowych, jakie będą się tam znajdowały oraz lokalizacji - Zobacz Projekt Uchwały Reklamowej

Odnośnie ogródków gastronomicznych, we wszystkich strefach wprowadzono stosowanie ujednoliconej, określonej w uchwale kolorystyki i materiałów, jednolitego wystroju ogródków gastronomicznych w ramach jednej kawiarenki, a także ograniczenia ilościowe i jakościowe wyposażenia ogródków gastronomicznych. Podobne zmiany wprowadzono również w przypadku małej architektury i ogrodzeń, uwzględniając jednak przebieg ciągów komunikacji pieszej, rowerowej oraz dróg pożarowych.

Najważniejsze zmiany, jakie wprowadza uchwała reklamowa dotyczą jednak szyldów i reklam niebędących szyldami. W tym przypadku uchwała wyraźnie rozgranicza możliwości stosowania reklam w strefie wrażliwej i przyrodniczej oraz komercyjnej. Tym samym w strefie wrażliwej i przyrodniczej nie tylko określono dopuszczalne liczby i wymiary szyldów na budynkach, ale przed wszystkim ograniczono lokalizację szyldów do kondygnacji parteru lub strefy wejściowej do budynku. Istotną i ważną kwestią, jaką zapisano w projekcie uchwały jest dopuszczenie możliwości umieszczenia szyldów historycznych w pierwotnych lokalizacjach.

Z kolei w strefie komercyjnej wprowadzono identyczne zapisy, jak w przypadku strefy wrażliwej i przyrodniczej, rozszerzając ją jednak poprzez dopuszczenie dla wolnostojących budynków handlowych, usługowych, produkcyjnych oraz stacji benzynowych możliwości stosowania szyldów o większym formacie niż dopuszczone w strefie wrażliwej, lokalizowanie pylonów, totemów i masztów flagowych, a także dopuszczenia istniejących pylonów i totemów o wymiarach przekraczających maksymalne wymiary określone w uchwale.

Ważne zmiany zaszły również w stosunku do reklam niebędących szyldami. Tutaj również w projekcie uchwały nastąpiło rozgraniczenie na strefy -wprowadzono w strefie wrażliwej i przyrodniczej nie tylko ograniczenia związane z wymiarami reklam i miejsc lokalizacji na budynkach, ale przede wszystkim zakaz reklam na budynkach pod ochroną konserwatorską w Śródmieściu, reklamy wolnostojące wyłącznie w formie citylightów oraz dopuszczenie pylonów na stacjach benzynowych.

W strefie komercyjnej oprócz podobnych zapisów, jak w strefach wrażliwej i przyrodniczej, dopuszczono dla wolnostojących budynków handlowych, usługowych, produkcyjnych oraz stacji benzynowych możliwość stosowania reklam na tych budynkach, a także ulokowanie pylonów, totemów i masztów flagowych. Warto dodać, że w projekcie uchwały znajduje się także zapis dopuszczający lokalizację billboardów wolnostojących przy ograniczeniu ich powierzchni ekspozycyjnej i wysokości oraz określeniu odstępów miedzy billboardami.

Zmiany nie od razu. Będą okresy karencji

Wprowadzone w projekcie uchwały reklamowej zmiany nie od razu wejdą w życie. Aby umożliwić dokonanie niezbędnych zmian i dostosowanie reklam do nowej uchwały, zarówno dla osób fizycznych, jak również przedsiębiorców wprowadzono okres karencji, który wynosi w przypadku siatek i banerów reklamowych - 12 miesięcy na dostosowanie się do nowych zapisów uchwały, szyldów - 3 lata, zaś w przypadku pozostałych tablic reklamowych i urządzeń - 5 lat od daty wejścia w życie uchwały reklamowej.

Zmiany możliwe dzięki ustawie krajobrazowej

Ustawa krajobrazowa, która weszła w życie we wrześniu 2015 roku wprowadziła szereg nowych rozwiązań, mających na celu ochronę krajobrazu i ładu przestrzennego. Przede wszystkim dała jednak możliwość ustalania przez samorządy zasad i warunków sytuowania szyldów, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów, z jakich nośniki reklamowe mogą być wykonane. Ustawa uprawnia samorządy także do wprowadzenia i egzekwowania kar za niestosowanie się do przepisów.

Warto podkreślić, że porządkowanie przestrzeni to konieczność, bowiem banery reklamowe wiszące na ogrodzeniach, fasadach budynków czy agresywne, święcące neony nie tylko zaburzają ład i porządek, ale również mają wpływ na estetykę miejsc w przestrzeni miejskiej. Ponadto w wielu miejscach reklamy stwarzają zagrożenie, bo zasłaniają na przykład znaki drogowe lub są ustawione zbyt blisko drogi.