Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Członkowie Wspólnot Mieszkaniowych i zarządcy nieruchomości będą mogli łatwiej nabyć lub wydzierżawić działkę gruntu przyległą do swoich budynków. Zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2021 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, zniesiony został wymóg zgody wszystkich właścicieli łącznie przy nabywaniu przez nich działek gruntu przyległych do ich budynków.

Będzie łatwiej nabyć przyległy teren do budynku

Zmiana korzystna dla Wspólnot Mieszkaniowych i zarządców nieruchomości

Tym samym w tego typu sprawach stosowane będą zasady podejmowania decyzji przez wspólnoty mieszkaniowe określone w ustawie o własności lokali. Warto dodać, że zmiana ta została wprowadzona nowelizacją przepisu art. 209 a ust. 1, zgodnie z którym - "Jeżeli przy wyodrębnianiu własności lokali w budynku wydzielono dla tego budynku działkę gruntu niespełniającą wymogów działki budowlanej, właścicielom lokali przysługuje w stosunku do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej."

- Wprowadzone zmiany w ustawie z pewnością są korzystnie dla zarządców nieruchomości oraz członków Wspólnot Mieszkaniowych, których zachęcamy do skorzystania z wprowadzonych ułatwień i nabywania od gminy gruntów przyległych lub zawierania na tego typu grunty umów dzierżawy - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

W Urzędzie Miejskim w Bytomiu odpowiedzialny za realizację postępowań w sprawach związanych z nabywaniem od gminy gruntów przyległych lub zawieranie na tego typu grunty umów dzierżawy będzie Wydziału Obrotu Nieruchomościami, tel. 32 283 63 63 (nabywanie gruntów) lub 32 283 63 25 (dzierżawy).

Zachęcamy Wspólnoty Mieszkaniowe i zarządców nieruchomości do kontaktu telefonicznego. Pracownicy Wydziału Obrotu Nieruchomościami udzielą wszelkich niezbędnych informacji w ww. sprawach.