Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na podstawie wniosku złożonego w dniu 15.10.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Budowa sieci gazowej Ø63 PE”.

(AAP.6733.34.2021)

Inwestycja zlokalizowana jest w Bytomiu przy ul. ulicy Nadziei, na terenie działek nr:

obręb Górniki, k.m. 6, działki nr: 1636/182, 1676/16.

Wnioskodawcą jest:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bandrowskiego 16 w Tarnowie, w imieniu której działa na podstawie pełnomocnictwa Pani Joanna Kubacka (adres do korespondencji: THERMOTECHNIKA Sławomir Kubacki, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelców Bytomskich 51/2).

W związku z powyższym informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia (Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Architektury, p. 402).

z up. Prezydenta Miasta Bytomia

Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego

Wydziału Architektury

(-) mgr inż. Katarzyna Daniluk-Lipińska