Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

W związku z wejściem w życie zapisów ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz zgodnie z rozporządzeniem z 25 października w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, konieczne jest dostosowanie wysokości wynagrodzenia prezydenta, diet radnych oraz wynagrodzeń pracowników samorządowych do wymogów ustawowych. Zgodnie z prawem, rada miejska jest zobowiązana podjąć stosowne uchwały niezwłocznie po wejściu w życie nowych przepisów, obowiązujących od 1 listopada 2021 r. W innym wypadku, gmina będzie narażona na kary finansowe.

W związku z realnym zagrożeniem naruszenia dyscypliny finansów publicznych, 23 listopada bytomscy radni podjęli uchwały ustalające wynagrodzenie prezydenta oraz wysokość diet radnych. Projekty uchwał w sprawie wynagrodzenia prezydenta oraz wysokości diet radnych złożyli radni.

Zgodnie z treścią rozporządzenia z 25 października w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, dla prezydenta miasta do 300 tys. mieszkańców maksymalne wynagrodzenie zasadnicze wynosi 10 770 zł, maksymalny poziom dodatku funkcyjnego 3450 zł, a dodatku specjalnego 4266 zł. W Bytomiu, zgodnie z treścią uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Bytomia, wysokość wynagrodzenia prezydenta Bytomia wyniesie: 90% maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego, 100% maksymalnego dodatku funkcyjnego oraz 30% dodatku specjalnego. Obecnie prezydent Bytomia otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 7 759,52 zł netto, po wejściu w życie uchwały - wynagrodzenie prezydenta wyniesie 13 103,60 zł netto (włącznie z dodatkami i wysługą lat) i - na wniosek prezydenta Mariusza Wołosza - będzie niższe od maksymalnego wynagrodzenia.

Zgodnie z zapisami ustawy oraz interpretacją Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej uchwała wejdzie w życie z dniem podjęcia i z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2021 r.

Od 1 stycznia 2022 roku zmieni się także wysokość diet radnych - podstawą obliczenia diety stanowi 2,15-krotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Po zmianie uchwały, radni otrzymają dietę w wysokości 2 885,44 zł, a przewodniczący 3 847,25 zł.

W związku z koniecznością dostosowania wysokości wynagrodzeń pracowników samorządowych do wymogów ustawowych w przyszłym roku wzrosną także wynagrodzenia urzędników.