Obwieszczenie

Zawiadomienie

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, w związku z prowadzonym - na wniosek przedłożony przez Panią Jolantę Domirską, działającą pod firmą TAURON Polska Energia S.A., będącą Pełnomocnikiem Inwestora, tj. spółki TAURON Zielona Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-114) przy ul. ks. P. Ściegiennego 3 - postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:

Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą w rejonie alei Jana Pawła II w Bytomiu” zawiadamia się strony, że zgodnie z art. 64 ust.1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś tut. Organ wystąpił w dniu 24 listopada 2022 r. z wnioskiem o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, do następujących organów:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach,
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu,
  • Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, na stronie internetowej www.bytom.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie od dnia 24 listopada 2022 r. do dnia 8 grudnia 2022 r.

Podpisał

z up. Prezydenta Miasta

(-) Marek Przepióra

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki

Wydziału Inżynierii Środowiska