Obwieszczenie

Zawiadomienie

Działając na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), zwanej dalej kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, w związku z prowadzonym - na wniosek przedłożony przez Pełnomocnika Inwestora, tj. spółki Lidl Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Jankowicach (62-080) przy ul. Poznańskiej 48 - postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa Centrum Dystrybucji w Bytomiu, przy ul. Siemianowickiej na działce nr 497/12, 469/12, 468/12, 460/12, 459/12, 458/14, 457/14, 386/12, 367/12, 305/12, 303/12, 299/12 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” zawiadamia się strony, że:

  1. Z przyczyn niezależnych od tut. Organu, załatwienie przedmiotowej sprawy, nie nastąpi w terminie określonym w art. 35 § 3 ustawy kpa. Powyższe wynika z konieczności ponownego złożenia przez wnioskodawcę wyjaśnień dot. przedłożonej dokumentacji, tj. karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś, konieczności zasięgnięcia opinii organów, tj. regionalnego dyrektora ochrony środowiska, organu właściwego w sprawach ocen wodnoprawnych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, a także właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym, wyznacza się nowy termin załatwienia przedmiotowej sprawy, tj. do dnia 28 kwietnia 2023 r.

Pouczenie: Zgodnie z art. 37 § 1 ustawy kpa, stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

  • nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
  • postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie, zgodnie z art. 37 § 3 pkt 1 ww. ustawy, wnosi się do organu wyższego stopnia - Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie, tj. Prezydenta Miasta Bytomia.

  1. Organ przekazał w dniu 25 stycznia 2023 r. organom opiniującym, tj. Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Katowicach, Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bytomiu wyjaśnienia i uzupełnienia załączonej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia celem stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2, na stronie internetowej www.bytom.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w terminie od dnia 25 stycznia 2023 r. do dnia 8 lutego 2023 r.

Podpisał

z up. Prezydenta Miasta

(-) Marek Przepióra

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki

Wydziału Inżynierii Środowiska