Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Podczas dzisiejszej /23 listopada/ sesji bytomscy radni przyjęli projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć podwyżek za wywóz śmieci.

Dopłata w wysokości 1 mln zł pokryje deficyt, który powstał w wyniku różnicy pomiędzy dochodami z pobranej od mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami a kosztami funkcjonowania całej machiny związanej z wywozem śmieci.

Dlaczego gmina musi dopłacać?

Ponieważ koszty związane z gospodarowaniem odpadami często są wyższe niż suma opłat, które uiszczają mieszkańcy, oznacza to dla miast konieczność wprowadzania podwyżek stawek za wywóz odpadów.

- By tego uniknąć zdecydowaliśmy skorzystać z mechanizmu znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i załatać dziurę z dochodów własnych. Pozwoli to utrzymać stawki za odbiór odpadów na dotychczasowym poziomie - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Uszczelnić system

System gospodarowania odpadami komunalnymi opiera się na finansowaniu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od wytwórców odpadów, czyli od mieszkańców.

- Pracujemy nad nowym systemem pobierania opłat, który będzie szczelniejszy. W Bytomiu mamy zweryfikowanych niecałe 136 tys. osób deklarujących opłatę za wywóz odpadów, podczas, gdy mieszkańców produkujących odpady jest dużo więcej - mówi Przemysław Juroszek, Naczelnik Wydziału Komunalnego.

Na co idą pieniądze z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują opłacenie:

• odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

• tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

• obsługi administracyjnej tego systemu;

• edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi;

• wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

• likwidację dzikich wysypisk.