Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Bytom

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Prezydent Bytomia na podstawie art. 25 ust. 1, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, ogłasza otwarty konkurs ofert: na realizację w 2022 r. zadania publicznego miasta Bytomia z zakresu udzielania świadczenia w formie wsparcia osób niepełnosprawnych intelektualnie w mieszkaniach chronionych