Obwieszczenie

Na podstawie art. 9 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) - w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, zawiadamia się strony, że w ramach prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa kompleksu przemysłowo-magazynowo-usługowego z częściami socjalno-biurowymi i infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew.: 3189/16, 3187/14, 3183/8, 2488/8, 3181/7, 3179/5, 3175/3, 3177/3, 1748/3, 2487/7, 1706/15, 1703/16, 1700/17, 2496/18, 3323/17, 3325/19, 3341/19, 3337/23, 3321/23, 3339/24, 3327/24, 3359/24, 3329/24, 3331/24, 3333/24, 3335/24, 3343/24, 3345/24, 3347/24, 3349/24, 3351/24, 3353/24, 3355/24, 3357/17, obręb: Piekary Wielkie w Piekarach Śląskich w rejonie ul. Granicznej”, z wniosku Pani Marty Wojtal - Studio Projektowe Spart Sp. z o.o. Sp. K. Filia: 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 98a, działającej na podstawie pełnomocnictwa spółki: Studio Projektowe Spart Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Kaletach, jako podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia (Inwestora) z dnia 8 lipca 2021 r. przekazanego przy piśmie Prezydenta Miasta Piekary Śląskie znak: OSś.6220.33.2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. zgodnie z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z dnia 8 grudnia 2021 r. znak: SKO.OSW/41.9/582/2021/16556/KK - tut. Organ wystąpił zgodnie z art. 64 ust.1 pkt 1, 2 i 4 ustawy ooś, odpowiednio do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu i Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Gliwicach z wnioskiem o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Termin publicznego ogłoszenia zawiadomienia na stronach: Biuletynu Informacji Publicznej, www.bytom.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2: od 12 do 26 stycznia 2022 r. (14 dni).

z up. Prezydenta Miasta

(-) Marek Przepióra

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Energetyki

Wydziału Inżynierii Środowiska