Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bytomia

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.), zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 11f ust 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 162), zwanej dalej specustawą drogową podaję do publicznej wiadomości, że po rozpoznaniu wniosku Prezydenta Miasta Bytomia, działającego przez pełnomocnika Pana Mariusza Stępniaka, Prezydent Miasta Bytomia w dniu 3 lutego 2023 r. wydał decyzję nr 17/2023, znak sprawy: AAB.6740.369.2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ul. Nickla wraz ze skrzyżowaniem z ul. Daleką oraz niezbędną infrastrukturą w Bytomiu.”

Decyzją zostały określone linie rozgraniczające teren inwestycji drogowej.

Decyzją został zatwierdzony projekt budowlany.

Decyzją zostały zatwierdzone podziały nieruchomości.

Decyzją stwierdzono nabycie z mocy prawa przez Gminę Bytom oraz Skarb Państwa, nieruchomości znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji.

Decyzją ustalono obowiązek budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu, przebudowy zjazdów, budowy innych dróg publicznych, określono ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji tych obowiązków oraz zezwolono na wykonanie tych obowiązków.

Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

 1. Inwestycją objęte zostały następujące nieruchomości (w nawiasie podano oznaczenie numeru działki przed podziałem):

Bytom, obręb Miechowice, karta mapy 3: 1883/11(1191/11), 1192/11, 1637/11, 1885/11(1596/11), 1884/11(1596/11), 1887/11(1669/11), 1888/11(1669/11) 1886/11(1669/11), 1881/11(1675/11), 1880/11(1675/11), 1175/11, 1890/11(1382/11), 1891/11(1382/11), 1893/11(1667/11), 1895/11(1383/11), 1901/11(1386/11), 1897/11(1387/11), 1898/11(1387/11), 1899/11(1387/11), 1896/11(1387/11), 1879/11(1753/11), 1877/11(1754/11), 1875/11(1388/11), 1873/11(1687/11), 1872/11(1687/11), 1176/11, 1178/11, 1903/11(1179/11), 1904/11(1179/11), 1906/11(1180/11), 1907/11(1180/11), 1909/11(1182/11), 1269/11, 1871/11(1605/11), 1869/11(812/11), 1867/11(1685/11), 1866/11(1685/11), 1865/11(1683/11), 1864/11(1683/11), 1863/11(1688/11), 1861/11(1682/11), 825/2, 1199/13, 831/14, 793/15, 785/15, 861/11, 1911/11(1374/11),

Bytom, obręb Miechowice, karta mapy 1: 328/17, 160/17, 163/17, 159/17, 603/17(164/17), 599/17(284/17), 598/17(284/17), 156/17, 601/17(368/17), 135/17;

POUCZENIE

 1. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji i aktami sprawy w Wydziale
  Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Parkowa 2, pok. 302, w godzinach 7.30-15.00
  (w poniedziałek 7.30 - 17.30), po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z inspektorem prowadzącym sprawę pod nr telefonu 32 28 36 302.
 2. Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bytomia, w terminie:
 • 14 dni od jej doręczenia - wnioskodawcy,
 • 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia - pozostałym stronom.
 1. Publiczne ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od jego ukazania
  się (czyli zamieszczenia obwieszczenia o wydaniu decyzji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bytomiu, stronie BIP Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz w prasie lokalnej).
 2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 Kpa). Jeżeli oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wniosą wszystkie strony postępowania, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej tego oświadczenia przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kpa).

z up. Prezydenta Miasta

Natalia Feliks

Kierownik Referatu

Pozwoleń Budowlanych

Wydziału Architektury